Algemene verkoopsvoowaarden APEC Energy BV

Algemene draagwijdte der voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten tussen de medecontractant (de klant) en APEC ENERGY BV. De klant verzaakt aan de toepasselijkheid van zijn/haar eigen voorwaarden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen. De klant heeft voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst kennis gekregen van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden worden bovendien geacht onherroepelijk aanvaard te zijn door de klant bij de ondertekening van de bestelbon, offerte, overeenkomst of factuur, ongeacht welk danige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden of weigering tot aanvaarding ervan dient verplicht schriftelijk te gebeuren en tussen beide partijen worden overeengekomen en aanvaard. De algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere.

Plaatsing en aanvaarding van bestelling

Door de behoorlijke invulling en ondertekening van de bestelbon, offerte of overeenkomst, plaats de klant een definitieve en onherroepelijke bestelling bij APEC ENERGY BV voor de werken en leveringen zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst. Offertes uitgaande van APEC ENERGY BV zijn slechts 30 dagen geldig en dienen binnen deze termijn aanvaard te worden. Bestellingen zijn slechts bindend voor APEC ENERGY BV na ontvangst van de tijdig behoorlijk ingevulde en ondertekende bestelbon, offerte of overeenkomst, betaling van het eventuele voorschot en mededeling door de klant van alle inlichtingen noodzakelijk en/of nuttig voor de uitvoering van de werken en leveringen zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst. De klant garandeert de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien de werkelijke situatie afwijkt van hetgeen door de klant werd meegedeeld, zal de meerprijs die hieruit voortvloeit doorgerekend worden aan de klant. In het geval APEC ENERGY BV tot de vaststelling komt dat de geleverde goederen niet kunnen geïnstalleerd worden door enige technische reden, kan APEC ENERGY BV de overeenkomst zonder dat zij hiervoor enige vergoeding verschuldigd is, van rechtswege ontbinden zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst en/of enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

Levering

De leveringstermijn door APEC ENERGY BV aangeduid is zuiver indicatief en bindt APEC ENERGY BV geenszins. Geen enkele vertraging in de levering door APEC ENERGY BV geeft recht op enige vergoeding, boete, totale of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Indien de leveringstermijn op vraag van of door toedoen
van de klant of overmacht uitgesteld dient te worden, is APEC ENERGY BV gerechtigd om de overeengekomen prijs te herzien alsook de kosten die hierdoor ontstaan aan de klant door te rekenen. Indien de klant de eventuele goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt APEC ENERGY BV het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit van rechtswege, zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Partijen erkennen dit als een uitdrukkelijk ontbindend beding. Eventuele vervoerskosten zijn, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de klant. Tot volledige voldoening van alle vorderingen, die voor de klant uit de overeenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen de uitsluitende eigendom van APEC Energy BV.

Prijzen

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen inclusief de milieubijdrage of recyclagebijdrage doch exclusief B.T.W., en andere belastingen, taksen en/of heffingen. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen en heffingen zijn ten laste van de klant. Alle prijzen zijn in euro. Werken die niet of anders in de offerte zijn opgenomen, maar wel zijn uitgevoerd omdat ze hetzij werden gevraagd door de klant, hetzij nodig waren om een goede werking van het vooropgestelde project te bekomen maar door APEC ENERGY BV bij opmaak van de offerte redelijkerwijze niet voorzienbaar waren, zijn meerwerken welke door de klant integraal dienen vergoed te worden. Eventuele kosten om de bestaande elektrische installatie van de klant in overeenstemming te brengen met de geldende AREI-normering zijn uitsluitend en volledig ten laste van de klant en niet inbegrepen in de prijs tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld in de bestelbon of overeenkomst.

Betalingsmodaliteiten

De facturen zijn contant betaalbaar aan het adres van APEC Energy BV op het rekeningnummer zoals op de factuur vermeld, andersluidende overeenkomsten bij de bestelling uitgezonderd. De klant wordt geacht aan zijn betalingsverbintenis te hebben voldaan wanneer de volledig gefactureerde prijs (en eventuele aanhorigheden) door APEC ENERGY BV werd ontvangen. Eventuele betalingsmodaliteiten die uitzonderlijk door APEC ENERGY BV zouden worden toegestaan aan de klant, verbinden APEC ENERGY BV niet voor toekomstige overeenkomsten. Elke toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, te vervallen van zodra de klant de toegestane betalingsmodaliteiten niet naleeft. Alle toegekende betalingsmodaliteiten komen eveneens te vervallen ingeval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, dagvaarding door de R.S.Z. en/of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de klant. In deze gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) van rechtswege opeisbaar. APEC Energy BV houdt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te vragen alvorens de bestelling te aanvaarden of de werken aan te vangen.

Verplichtingen van de klant

De klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen (bv. bouwvergunning, parkeerverbod, …). Indien de werken niet kunnen aangevat of verdergezet worden door het niet beschikbaar zijn van de nodige vergunningen, zal APEC ENERGY BV de kosten die zij hierdoor lijdt (verplaatsing, tijd, herschikking planning, …) aan de klant kunnen aanrekenen. De klant wordt erop gewezen dat het plaatsen van fotovoltaïsche panelen een bijkomende belasting van het dak met zich mee brengt. De klant garandeert dat de dakconstructie en de dakbedekking vrij zijn van gebreken die de deugdelijke plaatsing van een fotovoltaïsche installatie zouden verhinderen. De klant staat zelf in voor het inwinnen van informatie aangaande de stabiliteit en de draagkracht van de dakconstructie en de dakbedekking. De klant dient er voor te zorgen dat de locaties toegankelijk zijn, zonder obstakels en dat de daken goed bereikbaar zijn. De klant voorziet een voldoende sterk en stabiel wifi-signaal op de plaats waar de omvormer dient geplaatst te worden. Eventuele storingen ten gevolge van het uitvallen of wegvallen van het wifi-signaal kunnen APEC ENERGY BV niet verweten worden. De klant garandeert dat de bestaande elektrische installatie van het pand in overeenstemming is met de geldende AREI-normering. De klant staat in voor de eigenlijk aanvraag voor het bekomen van enige premie na ontvangst van de bevestiging van de aanmelding van de fotovoltaïsche panelen in naam van de klant door APEC ENERGY BV bij de netbeheerder van de klant.

Aansprakelijkheid

De klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen (bv. bouwvergunning, parkeerverbod, …). Indien de werken niet kunnen aangevat of verdergezet worden door het niet beschikbaar zijn van de nodige vergunningen, zal APEC ENERGY BV de kosten die zij hierdoor lijdt (verplaatsing, tijd, herschikking planning, …) aan de klant kunnen aanrekenen. De klant wordt erop gewezen dat het plaatsen van fotovoltaïsche panelen een bijkomende belasting van het dak met zich mee brengt. De klant garandeert dat de dakconstructie en de dakbedekking vrij zijn van gebreken die de deugdelijke plaatsing van een fotovoltaïsche installatie zouden verhinderen. De klant staat zelf in voor het inwinnen van informatie aangaande de stabiliteit en de draagkracht van de dakconstructie en de dakbedekking. De klant dient er voor te zorgen dat de locaties toegankelijk zijn, zonder obstakels en dat de daken goed bereikbaar zijn. De klant voorziet een voldoende sterk en stabiel wifi-signaal op de plaats waar de omvormer dient geplaatst te worden. Eventuele storingen ten gevolge van het uitvallen of wegvallen van het wifi-signaal kunnen APEC ENERGY BV niet verweten worden. De klant garandeert dat de bestaande elektrische installatie van het pand in overeenstemming is met de geldende AREI-normering. De klant staat in voor de eigenlijk aanvraag voor het bekomen van enige premie na ontvangst van de bevestiging van de aanmelding van de fotovoltaïsche panelen in naam van de klant door APEC ENERGY BV bij de netbeheerder van de klant.

Waarborg

De klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen (bv. bouwvergunning, parkeerverbod, …). Indien de werken niet kunnen aangevat of verdergezet worden door het niet beschikbaar zijn van de nodige vergunningen, zal APEC ENERGY BV de kosten die zij hierdoor lijdt (verplaatsing, tijd, herschikking planning, …) aan de klant kunnen aanrekenen. De klant wordt erop gewezen dat het plaatsen van fotovoltaïsche panelen een bijkomende belasting van het dak met zich mee brengt. De klant garandeert dat de dakconstructie en de dakbedekking vrij zijn van gebreken die de deugdelijke plaatsing van een fotovoltaïsche installatie zouden verhinderen. De klant staat zelf in voor het inwinnen van informatie aangaande de stabiliteit en de draagkracht van de dakconstructie en de dakbedekking. De klant dient er voor te zorgen dat de locaties toegankelijk zijn, zonder obstakels en dat de daken goed bereikbaar zijn. De klant voorziet een voldoende sterk en stabiel wifi-signaal op de plaats waar de omvormer dient geplaatst te worden. Eventuele storingen ten gevolge van het uitvallen of wegvallen van het wifi-signaal kunnen APEC ENERGY BV niet verweten worden. De klant garandeert dat de bestaande elektrische installatie van het pand in overeenstemming is met de geldende AREI-normering. De klant staat in voor de eigenlijk aanvraag voor het bekomen van enige premie na ontvangst van de bevestiging van de aanmelding van de fotovoltaïsche panelen in naam van de klant door APEC ENERGY BV bij de netbeheerder van de klant.

Recht op ontbinding van de overeenkomst en sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

Ingeval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en is APEC ENERGY BV gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen, na voorafgaande ingebrekestelling, op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan APEC ENERGY BV. Bij aanhoudende wanprestatie zal APEC ENERGY BV gerechtigd zijn de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist is. Eventuele schade die APEC ENERGY BV hierdoor lijdt, zal door de klant integraal worden vergoed. APEC ENERGY BV heeft verder het recht om de overeenkomst van rechtswege, zonder enige rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige vergoedingsverplichting als ontbonden te beschouwen in het geval van faillissement, kennelijk onvermogen en/of enige wijziging in de juridische toestand van de klant. Partijen erkennen dit als een uitdrukkelijk ontbindend beding. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de reeds door APEC ENERGY BV uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken klant, verhoogd met een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs. APEC ENERGY BV behoudt zich het recht voor om de schadevergoeding te verhogen indien de werkelijke schade 15% van de overeengekomen prijs overschrijft. Bij niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, behoudt APEC ENERGY BV zich het recht voor om de reeds geleverde of geïnstalleerde goederen terug te nemen. Dit recht zal uitgevoerd worden, zelf ingeval van samenloop van schuldeisers.

Klachten

Enig protest van de factuur dient te gebeuren door middel van aangetekend schrijven en dit binnen een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en is het protest niet ontvankelijk. Klachten in verband met de uitgevoerde werkzaamheden of geleverde materialen, dienen op straffe van verval binnen één maand nadat het gebrek zich heeft gemanifesteerd of nadat de klant er kennis van heeft genomen of van had kunnen nemen schriftelijk aan APEC ENERGY BV kenbaar gemaakt worden. Klachten die na deze termijn gemeld worden, worden niet aanvaard. Betaling van de factuur zonder protest of voorbehoud binnen de gestelde termijn levert een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties en geldt derhalve als aanvaarding. De voorbehoudsloze ingebruikname van de uitgevoerde werken en installaties geldt als stilzwijgende oplevering. Alleszins zal de installatie stilzwijgend opgeleverd zijn indien de klant binnen één maand na melding van het einde van de werken door APEC ENERGY BV, geen schriftelijke opmerkingen heeft gemaakt. Dit impliceert eveneens een aanvaarding van de eventuele zichtbare gebreken.

Overmacht

Indien APEC ENERGY BV door overmacht een verplichting niet na kan komen, wordt de betreffende verplichting van APEC ENERGY BV minimaal voor de duur van de overmacht opgeschort. In een dergelijk geval zal APEC ENERGY BV de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. APEC ENERGY BV kan in geval van overmacht echter niet gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn o.a. (niet-limitatieve opsomming): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, materieelbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke weersomstandigheden, algemene tekorten aan materialen en
grondstoffen,… Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft APEC ENERGY BV het recht om de overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving daartoe aan de klant. Ingeval van opschorting en/of ontbinding heeft de klant jegens APEC ENERGY BV geen aanspraak op enigerlei vergoeding dan wel anderszins. In het geval van een situatie van overmacht zal APEC ENERGY BV steeds gerechtigd zijn de reeds uitgevoerde werken en/of geleverde goederen te factureren.

Laattijdige betaling

In geval van niet of laattijdige betaling van het gefactureerde bedrag op de vervaldatum van de factuur zal automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 10% p.a. aangerekend worden en zal de klant gehouden zijn tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 175,00.

Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de klant zijn bestemd voor gebruik door APEC ENERGY BV en door de ondernemingen die contractueel verbonden zijn met deze laatste voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst door APEC ENERGY BV. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor doeleinden van verkoop: naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer voor de producten verdeeld door bovenvermelde personen. Conform de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen bij de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde APEC ENERGY BV, gevestigd te Kouter 253, 9800 Deinze. Voor verdere informatie, wordt verwezen naar de privacy policy van APEC ENERGY BV.

Splitsbaarheid

Indien een bepaling van deze overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk nietig zou zijn, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen zo nodig een nieuwe bepaling overeenkomen die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. De rechtbank is gerechtigd een nietige of onafdwingbare bepaling te matigen.

Territoriale bevoegdheid

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de zetel van APEC ENERGY BV bevoegd indien de klant een onderneming betreft. Indien de klant een consument betreft worden betwistingen uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van de woonplaats van de klant.

Toepasselijk recht

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op betwistingen omtrent onderhavige algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen APEC ENERGY BV en de klant.